Vedtægter


Vedtæger for Gudme Fællesantenne


Vedtægter:

§ 1. Navn.
Foreningens navn er Gudme Fællesantenne, 5884 Gudme som herefter benævnes som G.F.

§ 2. Hjemsted.
G.F.`s interesseområde er hvor der i forvejen er gravet og opsat antenneskabe i Gudme og hvor det er muligt at etablere et sådant.

§ 3. Formål.
G.F.´s formål er at eje og drive fællesantenneanlæg med henblik på at:
a: modtage og distribuere danske og udenlandske radio og tv-kanaler
b: udbyde kapacitet til datatransmission
c: udbyde serviceydelser som naturligt lader sig tilbyde via fællesantenneanlægget
d: at dække Gudme med radio/tv og bredbånd.

§ 4. Tilslutning.
Enhver der betaler bidrag og er tilsluttet G.F. er automatisk medlem af foreningen”.
Enhver der bor i forsyningsområdet kan ansøge om tilslutning til G.F.`s anlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift - dog ikke under kostpris.
Tilslutning til G.F.`s anlæg må kun foretages af autoriserede installatører.
Hvis der er garanti på det berørte del af fællesantenneanlægget, må tilslutningen kun foretags af en af bestyrelsen anviste installatør.
Et medlem som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, der er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

Det ekskluderede medlem kan forlange bestyrelsens beslutning om eksklusion forelagt til endelig og bindende afgørelse på førstkommende ordinære generalforsamling.”

§ 5.Generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 5a.Ordinær generalforsamling.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt dog senest i juni måned og indkaldes af bestyrelsen ved skriflig meddelelse eller ved annoncering i lokalavisen senest 14 dage før. Medlemmerne tilstilles dagsorden, det reviderede regnskab og forslag til budget for det kommende år samt evt. forslag vedrørende punkt 5 og ev. forslag til vedtægtsændringer.

§ 5b. Dagsorden.
Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal indeholde følgende 9 punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om G.F.`s virke i det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Evt. godkendelser jvf. § 13
6. Fastsættelse af medlemsbidrag og budget for det kommende år.
7. Valg af bestyrelse, formand, kasserer og bestyrelsessupleant for 2 år af gangen.
8. Valg af revisor og revisorsupleant.
9. Evt.

Forslag til behandling under punkt 4 skal med navns underskrift afleveres til et bestyrelsesmedlem senest 10 dage før generalforsamlingen finder sted.

§ 5c. Ekstraordinær generalforsamling.
Indkaldes af bestyrelsen med min. 8 dages varsel.
Den skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftlig fremsat begæring med angivne punkter til dagsorden, fremsat af 1/4 del af medlemmerne eller mindst 20 medlemmer.
Indkaldelse skal ske senest 14 dage efter en sådan begæring.

§ 6. Afstemninger.
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt flertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er på denne måde beslutningsdygtig i alle sager undtagen vedtægtsændringer og ophør af foreningen hvor der gælder særlige regler.

Stemmeberettiget.
Alle medlemmer, der ikke er registreret i restance for betalt medlemsbidrag eller som kan fremvise kvittering for betalt bidrag, kan stemme ved generalforsamlingen. Hver tilsluttet husstand tæller et medlem og har således kun en stemme. Et stemmeberettiget medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et og kun et medlem og fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.

§ 7. Ledelse
G.F. ledes af en bestyrelse på min. 5 medlemmer der vælges for 2 år ad gangen - dog således at ca. halvdelen er på valg ved hver ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen vælger formand og kasserer og disse må ikke være på valg samtidigt. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og tilsynsførende og sætter selv sin forretningsorden og træffer de besluninger der er nødvendige for foreningens daglige virke.
G.F.`s bestyrelse kan på intet tidspunkt forpligte mdlemmerne udover det fastsatte medlemsbidrag og bestyrelsen er ansvarlig overfor medlemmer, forretningsforbindelser og offentlige myndigheder. Generaldirektoratet for Post og Telegrafvæsenet skal være orienteret om hvem der tegner G.F.

§ 8. Regnskab og økonomi.
G.F.`regnskabsår er 01.01 til den 31.12. og kassereren sørge for rettidig opkrævning af medlemsbidag.
Revision finder sted en gang årligt efter regnskabets afslutning og et uanmeldt eftersyn kan finde sted når revisionen ønsker dette - dog bør et sådant kasseeftersyn finde sted en gang årligt.

§ 9. Tilslutningsafgift og medlemsbidrag.
Tilslutningsafgift og medlemsbidrag indbetales på giro eller på foreningens bankkonto. Hvis et medlem efter påkrav ikke har betalt sin forpligtelse til G.F. kan bestyrelsen overgive sagen til incasso og lade medlemmet`s tilslutning til G.F.s anlæg afbryde og medlemmet er forpligtiget til at betale samtlige udgifter der er en følge af manglende betaling.

§ 10. Alm. bestemmelser.
G.F.`s anlæg - dvs. master, antenner, paraboler, hovedstation med udstyr, gadenet med forstærkere, skabe, kabler, tilslutningsstandere samt den del af medlemmernes stikledninger der ligger i offentlig vej, ejes og vedligeholdes af G.F.

§ 11. Stikledning og andet udstyr.
Stikledninger på medlemmets matrikel ejes og vedligeholdes af medlemmet. Ved alvorlge fejl der skader G.F.`s anlæg og signalkvalitet, kan signalet afbrydes indtil udbedring har fundet sted.
Ved salg af ejendom betragter G.F. medlemmets udstyr og medlemsskab som indgået i handlen på samme måde som fast inventar og ny ejer vil derfor være at betragte som medlem fra overdragelsestidspunktet og evt. gamle gældsforpligtelser overfor G.F. overtages ikke af ny ejer, men afholdes af gl. ejer.

§ 12. Fejl og reklamationer.
Fejl og reklamationer over G.F.`s anlæg og signalkvalitet meddeles til den tilsynsførende ( eller et andet besyrelsesmedlem ) som herefter sørger for nødvendige kontakter og aftaler, så udbedring kan finde sted hurtigst muligt, således G.F.`s anlæg til stadighed mindst opfylder myndighedernes krav til signaler i fællesantenneanæg. Tilsynsførende fører nødvendigt tilsyn med anlægget.

§ 13. Ændringer og udvidelser.
Følgende ændringer og udvidelser af G.F.`s anlæg skal godkendes på en generalforsamling:
1. Større ombygninger der ikke er en del af den daglige vedligeholdelse.
2. Udvidelser med flere programmer hvis udvidelsen kræver ændring af programmernes blokplacering på anlægget ( UHF - VHF - S-kanaler )
3. Udvidelse af anlægget med abonnenter ud over et tidligere godkendt omfang.
4. Sammenlægning af eller etablering af fælles signalforsyning med fællesantenne tilhørende anden ejer eller anden antenneforening.
5. Salg af G.F.`s anlæg eller køb af andet anlæg, så der etableres fælles signalforsyning med fællesantenneanlæg tilhørende anden ejer eller anden antenneforening.
Der skal i indkaldelsen til generalforsamlingen være redegjort for forslaget og det skal optræde som et selvstændig punkt på dagsordenen.

§ 14. Dokumentationer.
Dokumentationer som målerapporter, tegninger, tekniske beskrivelser, policer, garantier m.v. skal i videst omfang fremskaffes og opbevares af bestyrelsen. Der skal ved generalforsamlinger og bestyrelssmøder føres en forhandlingsprotokol.

§ 15. Vedtægtsændringer.
Gældende vedtægter kan kun ændres af generalforsamlingen hvor mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettede stemmer for vedtægtsændringen. Ændringsforslaget skal i deres fulde ordlyd være anført eller vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen og et eksemplar af de gældende vedtægter kan til enhver tid rekvireres af foreninens medlemmer.

§ 16. Fortolkning.
Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.

§ 17. Foreningsophør.
G.F. ophører såfrem anlægget nedlægges eller hvis det besluttes at indgå i en anden forening.
Ophævelse af G.F. kan ske af en lovlig indvarslet generalforsamling hvor mindst 3/4 af alle registrerede medlemmer semmer for ophævelsen. Såfremt der ikke er fremmødt 3/4 af medlemmerne, kan 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede beslutte for ophævelse af G.F.
Beslutningen skal i så fald bekræftiges på en ekstraordinær generalforsamling, som indvarsles skriftlig med min. 8 dages varsel og afholdes senest 30 dage efter. G.F. er herefter ophævet såfremt 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ophævelse.

Ovnstående vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling den 11.07.79.

Senere vedtægtsændringer er vedtaget på generalforsamlinger på følgende datoer:
20.02.80.
16.03.88.
14.03.89.
21.05.92.
28.03.12.

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her

Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV - support
43 32 47 00
Man-fre: 9:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 16:00

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00